Information

Vi är några personer som åter tagit upp arbetet med att försöka få till en fiberinstallation i Hallrödsområdet.

Efter det för Hallaröd misslyckade Telia-projectet (och för många andra) som helt gick i kras under 2019 har vi åter tagit upp frågan med att få till en installation av fiber inom området.

Vi samtalar med ett antal olika aktörer för att kunna få till en installation.

Arbetet har pågått sedan hösten 2019 där vi arbetar genom att samtala med olika parter som kan hjälpa till.
Bilden illustrerar att detta projekt vekligen är som att bestiga berg.

Samtidigt har vi från föregående project fått mycket lärdom som vi kan använda i en ny diskution med en ev leverantör.

Det område som vi i första hand arbetar inom är öster om Rönne Å.